مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدمصطفی
نام خانوادگی:علامه
شهرت:علامه مهری
نخصص ها:تفسیر ، فقه و اصول ، تاریخ و سیره